Watch “বলিয়া বানৰ কবলত সমগ্ৰ ৰাজ্য । বৰপেটাৰ বাঘবৰত বানৰ বিভীষিকা । খাদ্য সংকটত বানাক্ৰান্ত গঞা ।” on YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *